RODO

5 kolorów

złotyczerwonyorangebordozielonybiały

Dostępne rozmiary dla koloru żółtego

POJEMNOSC
OPAKOWANIE
CENA BRUTTO
30x50 z zaciągiem
5kg
100 szt.
18 zł
33x50 z zaciągiem
5kg
100 szt.
18 zł
40x62
10kg
100 szt.
28 zł

Wdniu  25  maja  2018  r.  zmieniły  się  regulacje  prawne  dotyczące  ochrony  danych  osobowych.  Od  tego  dnia  zastosowanie  będą  miały  przepisy  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznychw  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  potocznie  zwanego  RODO. Realizując  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  RODO,  w  niniejszej  wiadomości  przekazujemy  niezbędne  informacje  dotyczące  przetwarzania  przez  nas  danych  osobowych.  

Chcemy  mieć  pewność,  że  rozumieją  Państwo  jakie  informacje  gromadzimy,  i  że  są  one  dla  nas  ważne.  Jednocześnie  podkreślamy,  że  wszystkie  dane  są  bezpieczne  i  nie  są  przekazywane  osobom  trzecim. Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  poniższymi  treściami.
Współpraca  handlowa  z  naszymi  kontrahentami  wiąże  się  z  koniecznością  przetwarzania  przez  nas  szeregu  danych  osobowych,  pośród  których  są  informacje  identyfikujące m.in. osoby fizyczne  prowadzące  jednoosobową  działalność  gospodarczą, wspólników,  przedstawicieli  ustawowych,  pełnomocników,  reprezentantów,  pracowników  naszych  kontrahentów, inne  osoby,  których  dane  przetwarzamy  w  celach  wystawienia  lub  realizacji  faktur.

KTO  JEST  ADMINISTRATOREM  PAŃSTWA  DANYCH  OSOBOWYCH
Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  prowadzoną  współpracą  handlową  jest:
INVEST  PAK  Kądzielewski  Grzegorz
ul.  Skowrońskiego  22/25
48-200  Prudnik

JAK  MOŻNA  SIĘ  Z  NAMI  SKONTAKTOWAĆ
W sprawach związanych  z  ochroną  danych  osobowych,  kontakt  z  nami  możliwy  jest  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem:  ochrona_danych@o2.pl lub  telefonicznie  506-668-261

OD  KOGO  UZYSKALIŚMY  TWOJE  DANE  OSOBOWE  ?
Zakres  przetwarzanych  przez  nas  danych  osobowych,  co  do  zasady,  obejmuje  jedynie  dane  niezbędne  do  nawiązania  i  obsługi  współpracy  z  kontrahentem  (np.  imiona,  nazwiska,  adresy  e-mail,  numery  telefonów  osób  kontaktowych,  a  ponadto  nr  NIP,  REGON,adresy  prowadzenia  działalności  gospodarczej  osób  prowadzących  jednoosobową  działalność  gospodarczą). Dane  osobowe  pozyskujemy  bezpośrednio  od  osób,  których  dane  dotyczą;  od  naszych  kontrahentów  lub  też  z  publicznie  dostępnych  źródeł,  takich  jak  rejestry  przedsiębiorców  CEIDG  lub  KRS  oraz  przez  portal  www.allegro.pl przy  składaniu  zamówień  .  Przestrzegamy  zasady  gromadzenia  i  przetwarzania  wyłącznie  takich  danych  osobowych,  które  są  niezbędne  do  realizacji  celów,  w  których  będą  one  przetwarzane.  Przy  planowaniu  nowych  projektów  i  działań  wymagających  przetwarzania  danych  osobowych  od  naszych  kontrahentów,  będziemy  dokonywali  dokładnej  analizy,  jakich  danych  potrzebujemy  do  ich  realizacji.

JAKI  JEST  CEL  I  PODSTAWA  PRAWNA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
Umożliwienia  zawarcia  oraz  wykonywania  umowy  pomiędzy  INVEST  PAK a  naszym  kontrahentem, wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  nas,  a  wynikających  np.  z  przepisów  podatkowych  i  przepisów  o  rachunkowości, realizacji  naszych  prawnie  uzasadnionych  interesów,  takich  jak  np.  kontakt z kontrahentami,  w  tym  prowadzenie  wewnętrznych  rejestrów  kontrahentów  do  celów  kontaktowych;    przekazywanie  informacji  handlowych,  dochodzenie  roszczeń  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  weryfikacja  tożsamości  osób  zatrudnionych  w  podmiotach  współpracujących  z  nami,  np.  kurierów  lub  osób  odbierających  towar.Przetwarzanie  danych  osobowych  w  powyższych  celach  ma  więc  podstawę  prawną  w  przepisach  art.  6  ust.  1  lit.  b),  c)  i  f)  RODO

KOMU  MOŻEMY  PRZEKAZYWAĆ  DANE  OSOBOWE
Dostęp  do  danych  osobowych  naszych  kontrahentów  ma  tylko  właściciel  firmy  INVEST  PAK  Kądzielewski  Grzegorz  .  Ponadto,  dostęp,  w  ściśle  określonym  zakresie,  będą  mogły  mieć  podmioty,  z  którymi  współpracujemy  przy  realizacji  celów  przetwarzania  danych, będą  to  podmioty,  którym  zlecamy  realizację  konkretnych  usług  i  w  tym  celu  powierzamy  przetwarzanie  danych  osobowych.  Przykładowo,  takimi  odbiorcami  danych  osobowych  naszych  kontrahentów  będą  np. dostawcy  systemów  informatycznych, dostawcy  usług  kurierskich  lub  pocztowych, firmy  spedytorskie  i  transportowe. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  żadnego  państwa  trzeciego  (tj.  państwa  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym)  lub  organizacji  międzynarodowej.

JAK  DŁUGO  BĘDĄ  PRZECHOWYWANE  PAŃSTWA  DANE  OSOBOWE
Dane  osobowe  naszych  kontrahentów  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  zakresie  i  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów,  dla  których  zostały  zebrane.Dane  osobowe  przetwarzamy  przez  czas  obowiązywania  umowy  zawartej  z  kontrahentem,  a  także  po  jej  zakończeniu  w  celach dochodzenia  roszczeń  w  związku  z  wykonywaniem  umowy, wykonania  obowiązków,  w  tym  obowiązków  archiwizowania  danych,  wynikających  z  przepisów  prawa,  a  w  szczególności  z  przepisów  prawa  podatkowego  lub  przepisów  o  rachunkowości, zapobiegania  nadużyciom  i  oszustwom. Dane  osobowe  przetwarzane  w  związku  z  realizacja  zawartych  umów  będą  przechowywane  przez  okresy  przedawnienia  roszczeń,  określone  w  przepisach  prawa  (najczęściej  będzie  to  okres  3  lub  10  lat  od  dnia  zakończenia  umowy).  W  przypadku  marketingu  własnych  produktów  lub  usług  bądź  przekazywania  informacji  handlowych  daneosobowe  będą  przetwarzane  w  okresie  obowiązywania  wiążącej  nas  umowy  lub  do  momentu  wniesienia  ważnego  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania,  w  zależności  od  tego,  które  z  tych  zdarzeń  wystąpi  wcześniej.

JAKIE  MAJĄ  PAŃSTWO  UPRAWNIENIA  WOBEC  FIRMY  INVEST  PAK  W  ZAKRESIE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
Mają  Państwo  prawo  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania;  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  (o  ile  jest  to  możliwe  w  świetle  przepisów  prawa)  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych.Jeżeli  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  mają  Państwo  prawo  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Nie  będzie  to  jednak  miało  wpływu  nazgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem. W  przypadku  stwierdzenia,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO,  osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  wnieść  skargę  do  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  (po  25  maja  2018  r.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych).

CZY  MUSZĄ  PAŃSTWO  PODAĆ  NAM  SWOJE  DANE  OSOBOWE
Przy  nawiązywaniu  relacji  handlowych  podanie  nam  danych  osobowych  nie  jest  wymogiem  ustawowym,  ale  najczęściej  jest  niezbędne  do  rozpoczęcia  współpracyi  zawarcia  umowy.  Konsekwencją  niepodania  niektórych  danych  osobowych  może  być  niemożność  przyjęcia  zamówienia  lub  podpisania  umowy.Niekiedy  jednak  przepisy  prawa  będą  wymagały  podania  nam  określonych  danych  osobowych,  np.  ze  względów  rachunkowych  lub  podatkowych.Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przez  nas  przetwarzane  w  sposób,  który  skutkowałby  zautomatyzowanym  podejmowaniem  decyzji,  w  tym  profilowaniem.  Oznacza  to,  że  nie  wykorzystujemy  systemów  informatycznych,  które  gromadziłyby  informacje  na  temat  naszych  kontrahentów  i  jednocześnie  samodzielnie,  automatycznie,  podejmowałyby  decyzje,  które  mogłyby  wywołać  wobec  naszychkontrahentów  skutki  prawne  lub  w  podobny  sposób  istotnie  na  Państwa  wpływać.

W  JAKI  SPOSÓB  CHRONIMY  PAŃSTWA  DANE
INVEST  PAK
zobowiązuje  się  stosować  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne  aby  chronić  Państwa  dane.

+48  506-710-610
+48  506-668-261
Formularz zamówienia
Wiadomość wysłana, dziękujemy!
Proszę, popraw formularz
Infolinia czynna od 6:00 - 22:00 (pon-pią), 9:00 - 22:00 (sob-nie)